Admitted là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Admitted là gì

*
*
*

admit
*

admit /əd"mit/ ngoại cồn từ thừa nhận vào, mang lại vào; thu nạp (vào chỗ nào, tổ chức triển khai nào...); đến hưởng (quyền lợi...) cất được, nhấn được, gồm đủ nơi chothis hall can admit 200 persons: phòng này hoàn toàn có thể chứa 200 người nhận, quá nhận; thú nhận (kỹ thuật) nạp nội cồn từ (+ of) tất cả chỗ cho, cóthis wood admits of no other meaning: từ này không có nghĩa làm sao khác nhận, vượt nhậnthis, I admit, was wrong: tôi thừa nhận điều ấy là sai
cho vàonhận vàoLĩnh vực: giao thông & vận tảicho phép lên bờ
*Xem thêm: Yêu Nước Là Gì? Biểu Hiện Của Lòng Yêu Nước Là Gì Biểu Hiện Của Lòng Yêu Nước

*

*

admit

Từ điển Collocation

admit verb

ADV. freely, readily He freely admitted that he had taken bribes. | frankly, honestly | openly | privately Some ministers admit privately that unemployment could continue lớn rise. | grudgingly, reluctantly In the end he"d done a good job, Caroline admitted grudgingly.

VERB + ADMIT be forced to, have to, must I must admit that the results were disappointing. | refuse khổng lồ | be honest enough to, be prepared to, be the first to, be willing to, dare (to), have the courage lớn He was honest enough to admit his mistake. She would be the first khổng lồ admit that she is very difficult lớn work with. She dared not admit her fear. | be ashamed to, be embarrassed to, be loath to, be reluctant to, be unwilling to, hate to, not care to I hate lớn admit it, but I think he is right. He had caused her more pain than she cared lớn admit.

PREP. to He admitted to lớn feeling a bit tired.

PHRASES I don"t mind admitting I was scared và I don"t mind admitting it.

Từ điển WordNet


v.

give access or entrance to

The French doors admit onto the yard

serve as a means of entrance

This ticket will admit one adult to the show
Xem thêm: Xem Ngày Tốt Tháng 3 Năm 2021 Dương Lịch, Xem Ngày Tốt Tháng 3 Năm 2021

English Synonym và Antonym Dictionary

admits|admitted|admittingsyn.: acknowledge confess consent induct receiveant.: exclude forbid prohibit