Chất rắn khan là gì

     

Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 – $ là

Phương pháp giải

+) Bảo toàn điện tích: $sum n_itexton,( – ) = sum n_itexton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ – + 2.n_SO_4^2 – $

+) mmuối khan = ∑mcác ion

Lời giải của GV gocnhintangphat.com

Bảo toàn năng lượng điện tích: $sum n_itexton,( – ) = sum n_itexton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ – + 2.n_SO_4^2 – $

=> 0,01 + 0,025.2 = 0,05 + 2a => a = 0,005

=> mmuối khan = ∑mcác ion = 0,01.39 + 0,025.64 + 0,05.35,5 + 96.0,005 = 4,245 gam

Đáp án cần chọn là: c

Bạn vẫn xem: chất rắn khan là gì

*
*
*
*
*

cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu hèn là

Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta xác minh được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Cho những phát biểu sau:

(a) Muối th-nc là muối cơ mà anion cội axit không có tác dụng phân li ra ion H+.Bạn đang xem: hóa học rắn khan là gì

(b) Muối axit là muối nhưng mà anion nơi bắt đầu axit vẫn có tác dụng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Chất rắn khan là gì

(c) Theo Bronstet : Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

Số phạt biểu đúng là:

 

Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, hồ hết muối có môi trường xung quanh trung tính là

Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?

Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa phản nghịch ứng được với dung dịch HCl, vừa phản bội ứng được với dung dịch NaOH là

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất mọi phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là

Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 – $ là

Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ – $ với b mol $SO_4^2 – $. Tổng cân nặng muối tan có trong dung dịch là 62,3 gam. Quý hiếm của a và b theo lần lượt là

Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ – $ (0,4 mol), $HCO_3^ – $ (y mol). Lúc cô cạn dung dịch lượng muối bột khan chiếm được là

Khi đến 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl nhận được dung dịch gồm chứa 6,525 gam hóa học tan. Mật độ mol của HCl trong hỗn hợp đã cần sử dụng là

Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X có pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam chất rắn khan. Quý hiếm của a là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y bao gồm pH là:

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, giá trị pH của hỗn hợp X là:

Trộn 200 ml dd láo lếu hợp có HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd bao gồm pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:

Thể tích của n­ước bắt buộc thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl tất cả pH = 1 nhằm đ­ược dung dịch axit tất cả pH = 3 là:

Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) nhận được dung dịch gồm pH = 8.

Xem thêm: Chị Dậu Và Lão Hạc Là Hình Tượng Tiêu Biểu, Just A MomentXem thêm: Những Nguyên Nhân Dẫn Đến Cách Mạng Tư Sản Pháp ? Nguyên Nhân Của Cuộc Cách Mạng Pháp

Tỉ trọng V1/ V2 là:

Dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,25M cùng Ba(OH)2 0,15M hỗn hợp Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,5M và HNO3 0,2M.Trộn V lít dung dịch X cùng với V’ lit dung dịch Y thu được hỗn hợp Z có pH =3. Tỉ trọng V/V’ là

Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với hỗn hợp Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ nào về thể tích nhằm dung dịch thu được bao gồm pH = 13?

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng 1 cation cùng 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:

Để được một hỗn hợp có các ion (K^ + ,SO_4^2 – ,Mg^2 + ,Cl^ – ) thì nên cần trộn đa số dung dịch muối hạt nào?

Cho những ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Có 2 dung dịch mỗi dung dịch chứa 2 cation với 2 anion trong các ion trên không trùng nhau. 2 dung dịch đó là :

Xét phương trình: $textS^text2 – text + 2textH^text + lớn textH_text2textS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của bội nghịch ứng

Cho các phản ứng sau:

(a) NaOH + HClO → NaClO + H2O (b) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

(b) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O (d) Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số phản nghịch ứng bao gồm cùng phương trình in rút gọn: H+ + OH- → H2O là

Xét phương trình: (S^2 – + 2H^ + to lớn H_2S). Đâu là phương trình phân tử của phương trình ion thu gọn gàng trên?

Phương trình ion thu gọn gàng H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của những phản ứng chất hóa học nào sau đây?

Cho những phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản nghịch ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là

Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Làm phản ứng hóa học nào dưới đây có thuộc phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.

Có 3 hỗn hợp NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong các lọ mất nhãn. Thuốc demo duy nhất để phân biệt cha dung chất dịch này là:

Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được mấy chất?

Có các dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được sử dụng thêm một dung dịch thử, thì rất có thể dùng thêm thuốc test nào dưới đây để phân biệt các hỗn hợp đó?

Có 4 lọ đựng 4 dung dịch Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3. Nếu chỉ cần sử dụng một thuốc demo thì có thể dùng hóa học nào sau đây để phân biệt 3 lọ trên?

Để nhận ra 4 lọ mất nhãn chứa lẻ tẻ các hóa học dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 ta cần sử dụng một dung dịch thử như thế nào sau đây?

Đối với hỗn hợp axit mạnh HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào sau đó là đúng?

Đối với hỗn hợp axit yếu ớt CH3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion như thế nào sau đây là đúng?

Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Cần hòa chảy vào nước hầu hết muối nào, từng nào mol ?

Chuyên mục: Định Nghĩa

*
TÍN NHIỆM LÀ GÌ Update 12/2022
*
ĐƯỜNG CAO LÀ GÌ Update 12/2022 TRANSLUCENT LÀ GÌ Update 12/2022
*
Used For Là Gì Update 12/2022
*
Unverliable Là Gì Update 12/2022
*
Đảng Tịch Là Gì Update 12/2022
*
South là phía gì Update 12/2022
*
CHIẾT KHẤU THANH TOÁN LÀ GÌ Update 12/2022
*
Trojan Games Là Gì Update 12/2022
*
Tablet pc là gì Update 12/2022 Violin là gì Update 12/2022
*
Tonsillitis Là Gì Update 12/2022 Tendonitis Là Gì Update 12/2022
*
Tập Xô Là Gì Update 12/2022
*
Tongue Là Gì Update 12/2022
*
Stories là gì Update 12/2022 home Privacy Policy