Cho Các Ý Sau Hầu Hết Đơn Bào

     

Câu hỏi :

Cho những ý sau: 1. đa số đơn bào. 2. Sinh trưởng, tạo nhanh. 3. Phân bố rộng. 4. Say mê ứng cao với điều kiện sống. 5. Có chức năng chịu nhiệt và chịu đựng lạnh tốt. 6. Quan giáp được bởi mắt thường. trong số ý trên, có mấy ý là điểm lưu ý của vi sinh vật dụng nói chung?


*