Facial hair là gì

     
hair that grows on the lower part of a man’s face, sometimes including the hair that grows above the lips The word "disguise" can mean many things: for example, bởi vì beards and facial hair constitute a form of disguise? Young people have forced the pace themselves much to lớn the shaking of grey heads and long beards, and often with open disapproval. I am very glad that there will be a reasonable measure of representation of the existing management committees on the new beards of management. The photograph would make visual identification in the polling station of the elector relatively easy, beards aside. They went through a difficult time in which they were greatly criticised as being "arty-crafty", bearded & shaggy. Những quan điểm của các ví dụ chẳng thể hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên giaynamdavinci.com giaynamdavinci.com hoặc của giaynamdavinci.com University Press hay của các nhà cung cấp phép.

beard

He at first used a giả beard, but a real beard replaced this and would remain as his trademark along with his bowler hat. đa số ví dụ này từ bỏ giaynamdavinci.com English Corpus với từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong số ví dụ cần yếu hiện chủ kiến của các chỉnh sửa viên giaynamdavinci.com giaynamdavinci.com hoặc của giaynamdavinci.com University Press tuyệt của bạn cấp phép.

Bạn sẽ xem: Facial hair là gì
Bạn đang xem: Facial hair là gì

*

to feel awkward because you are in a situation that you have not experienced before or because you are very different from the people around you

Về bài toán này
*Xem thêm: Dòng Stt Tâm Trạng Buồn Về Gia Đình Chất Chứa Sầu Muộn

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Full Hd, Bảng Tuần Hoàn

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép trình làng Giới thiệu năng lực truy cập giaynamdavinci.com English giaynamdavinci.com University Press bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications