Imitate Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu câu có chứa tự "imitate", trong cỗ từ điển từ bỏ điển giờ Anh. Bạn có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ imitate, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ imitate trong cỗ từ điển từ điển giờ đồng hồ Anh

1. Imitate her!

2. When we imitate Jehovah,

3. Imitate Our “Happy God,” Jehovah

4. Husbands —Imitate “the Fine Shepherd”

5. It can"t imitate inorganic material.

Bạn đang xem: Imitate là gì

6. 3 Parrots imitate human speech.

7. HP: Don"t imitate my voice.

8. People imitate diamonds with crystal.

9. How can we imitate Jehovah’s forgiveness?

10. Finally, imitate the life that industry of our country petrifaction grows is periodic, analysed imitate result.

11. We imitate the Son of God

12. & how can we imitate him?

13. People tend to imitate such indigiaynamdavinci.comduals.

14. James can imitate his father perfectly.

15. (b) How can we imitate Jonathan?

16. Imitate Jehovah’s Pattern in Bestowing Recognition

17. I will never imitate spoony birds.

18. 9 People imitate diamonds with crystal.

19. Faith healers today claim lớn imitate him.

20. Trăng tròn min: “Imitate Our ‘Happy God,’ Jehovah.”

21. Diana"s inegiaynamdavinci.comtable inclination was to imitate Sarah.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Mã Định Danh Của Học Sinh, Cách Tra Cứu Mã Định Danh

22. 19 I had the ability to imitate.

23. How can we today imitate Peter’s loyalty?

24. 23 Congregation elders should imitate that example.

25. (b) How might we imitate Moses’ example?

26. 19 Imitate Their Faith —“An Excellent Woman”

27. 2 James can imitate his father perfectly.

28. Imitate the One Who Promises Everlasting Life

29. Even tumors may imitate inflammatory myelitis & radiculitis.

30. 22 Diana"s inegiaynamdavinci.comtable inclination was to lớn imitate Sarah.

31. 7 Children always imitate the example of adults.

32. 1 He can imitate the cries of birds.

33. Words that imitate sounds are called onomatopoeic words.

34. Imitate Jehovah by showing love (See paragraph 7)

35. Ask yourself, ‘How can I imitate Ezekiel’s courage?’

36. 10 Wood is often painted khổng lồ imitate stone.

37. The varnish was made lớn imitate wood grain.

Xem thêm: Thi Rớt Lớp 10 Có Được Thi Lại Không, 'Em Bị Rớt Lớp 10, Có Được Thi Tiếp Năm Sau

38. Many of the stringed instruments imitate the sounds of horses; wind instruments imitate the sounds of birds và other wild animals.