Make light of là gì

     

make light of Thành ngữ, tục ngữ

make light of (something)

1. Lớn joke about something and not take it seriously. I know it"s fun lớn make light of what happened, but the truth is that you both could have been seriously injured.2. To lớn treat something as insignificant or unimportant. The senator"s spokesperson tried lớn make light of the allegations by saying similar accusations are made all the time.See also: light, make, of

make light of something

to treat something as if it were unimportant or humorous. I wish you wouldn"t make light of his problems. They"re quite serious. I make light of my problems, and that makes me feel better.See also: light, make, of

make light of

Also, make little of. Treat as unimportant, as in He made light of his allergies, or She made little of the fact that she"d won. The first term, which uses light in the sense of "trivial," was first recorded in William Tyndale"s 1526 Bible translation (Matthew 22:5), in the parable of the wedding feast, where the invited guests reject the king"s invitation: "They made light of it & went their ways." The variant dates from the early 1800s. For an antonym, see make much of. See also: light, make, of

make light (or little) of

treat as unimportant. 1990 Vanity Fair Ian says they still hope to marry someday, and tries khổng lồ make light of their non-wedding. See also: light, make, of

make light of

lớn treat as unimportant: He made light of his illness.See also: light, make, ofSee also:in on the jokecrack a jokelame jokeinside jokerunning joke(old) chestnutan old chestnutchestnutlaugh atlaugh at (someone or something)

make light of

treat as of little importance, minimize My friend made light of my efforts to lớn learn how to speak và write Chinese.

Bạn đang xem: Make light of là gì

Bạn sẽ xem: Make light of là gì

make light of|light|make|make light

v. Phr.
to treat an important matter as if it were trivial. One ought to lớn know which problems khổng lồ make light of và which ones khổng lồ handle seriously. Compare: LAUGH OFF. Antonym: MAKE MUCH OF.
*

nguyên lý hoisting là gì

Mục Lục 1. Hoisting là gì? 2. So sánh thứ từ bỏ ưu tiên trong phép tắc hoisting 3. Đối phó với vụ việc ...


*

từ 1 đến 2001 bao gồm bao nhiêu số phân tách hết cho 3

Có bao nhiêu số nguyên dương không vượt vượt 1000 mà phân tách hết cho 3 hoặc chia hết mang lại 5? ...


*

cung ứng là gì tự điển tiếng Việt
*

Biên độ là gì đồ dùng lý 7

Trong lịch trình vật lý THPT, Biên độ dao động là gì hẳn là một trong những câu hỏi các bạn cần gọi thật rõ khi bắt đầu bước vào chương Dao động. Vì chưng vậy, hôm ...

Xem thêm: What Do You Mean Là Gì - 5 Câu Gần Nghĩa Với What Do You Mean


*

nhảy điều hòa bao nhiêu độ de tiết kiệm ngân sách điện

Cách thực hiện điều hòa tiết kiệm ngân sách điện khiến cho bạn giảmđáng nói tiền điện mỗi thángCách sử dụng điều hòa tiết kiệm không thể phức tạp nhưng sẽ đem ...

Gimme more là gì

The Fox (What Does the Fox Say?)"The Fox (What Does the Fox Say?)" là ca khúc nhạc dance và video clip lan truyền của Ylvis trong năm trước đó và đã nhận được được rộng 760 triệu lượt coi ...

Honda đô thị 2021 giá bao nhiêu

Năm 1981, Honda thành phố lần đầu xuất hiện và cung cấp tại các thị trường Nhật Bản, Úc, châu Âu. Rộng 10 năm tiếp theo (1993), City đã bị khai tử khỏi danh mục sản ...

Xem thêm: Trợ Giảng Tiếng Anh Là Gì ? Kinh Nghiệm Ứng Tuyển Trợ Giảng Tiếng Anh

Recognized tức là gì chu chỉnh hosmer – lemeshow test là gì

Thống kê demo nghiệm mang lại thử nghiệm Hosmer-Lemeshow (HLT) về mức độ tương xứng (GOF) của quy mô hồi quy logistic được quan niệm như sau: Sau đó, mẫu được ...