Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai

     

Câu hỏi: tại sao của hiện tượng ưu thế lai

Lời giải:

- vì sao của hiện tượng ưu thế lai là sự tập trung của các gen trội bao gồm lợi ở cơ thể lai F1

- Hiện tượng nhỏ lai F1 khỏe hơn, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt những tính trạng hình thái cùng năng suất cao hơn mức độ vừa phải giữa nhì bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả hai dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

Bạn đang xem: Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai

- Người ta ko dùng bé lai F, làm giống bởi vì nếu làm cho giống thì ở đời sau, qua phân li, sẽ xuất hiện những kiểu gen dồng hợp về các gen lận bao gồm hại, ưu thế lai giảm.

- Muốn duy tri ưu thế lai phải sử dụng biện pháp nhân giống vô tính (băng giảm, chiết, ghép,...)

*

Cùng đứng đầu lời giải kiếm tìm hiểu đưa ra tiết hơn mang đến câu hỏinguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai là gì nhé:


Mục lục câu chữ


1. Hiện tượng ưu thế lai


2. Lý do của hiện tượng ưu thế lai


3. Những phương pháp tạo ưu thế lai


1. Hiện tượng ưu thế lai

- Nhận xét:cây ngô bởi dòng tự thụ phấn mang lại cây thấp hơn, số bắp và hạt trên bắp không nhiều hơn so với cây tạo ra từ cơ thể lai F1(ưu thế lai).

- Khái niệm:ưu thế lai làhiện tượng cơ thể lai F1có sức sống cao hơn, sinh trưởng cấp tốc hơn, phạt triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa nhị bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- Hiện tượng ưu thế lai rõ nhất trong trường hợp lai giữa các dòng thuần tất cả kiểu genkhác nhau.

- Ví dụ: cây ngô, cây cà chua, gà, vịt, …

2. Tại sao của hiện tượng ưu thế lai

- Ưu thế lai thấy rõ nhất lúc lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau kiểu genvìở đa số những loài alen trội có lợi, alen lặn có hại. Lúc tồn tại ở trạng thái đồng hợp trội đến tính trạng tốt, tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn đến tính trạng xấu. Khi lai hai dòng thuần chủngtương phản với nhau thu được kiểu gendị hợp (chỉ bao gồm alen trội được biểu hiện)→ bé lai ở F1có tính trạng tốt hơn so với bố mẹ.

- Ví dụ: Một chiếc mang 2 ren trội x mộtdòng mang một gen trội→ bé lai F1mang 3 gene trội.

Xem thêm: Nguyên Nhân Hình Thành Môi Trường Xavan Và Hoang Mạc Ở Châu Phi Là

P: AABBdd x aabbDD

F1: AaBbDd (mang 3 ren trội)

- Lưu ý:ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời lai F1sau đó giảm dần qua những thế hệ vìkhi tự thụ phấn tỷ lệ kiểu gendị hợp tử giảm, kiểu genđồng hợp tử tăng qua các thế hệ→ tỷ lệ kiểu genđồng hợp tử lặn tăng tạo hại.

- Muốn duy trì được ưu thế lai, người ta thường dùng các biện pháp nhân giống vô tính nhưgiâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô, …

3. Những phương pháp tạo ưu thế lai

a.Phương pháp tạo ưu thế lai cây trồng

- Lai khác dòng: tạo hai chiếc thuần chủng (bằng phương pháp cho tự thụ phấn) → cho giao phấn với nhau.

- Lai khác thứ (khác dòng): kết hợp giữa tạo ưu thế lai và tạo giống mới (được sử dụng phổ biến hơn).

b. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

- Lai gớm tế: là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai loại thuần khác nhau rồi sử dụng cơ thể lai F1 làm sản phẩm, không cần sử dụng nó có tác dụng giống.

+ Ví dụ: ở lợn, con cháu Ỉ Móng loại × bé đực Đại Bạch.

Xem thêm: Có Thể Đa Bội Thường Có Đặc Điểm Của Thể Đa Bội, Bài 4 Trang 30 Sgk Sinh Học 12

F1: Lợn bé mới đẻ nặng 0.8kg, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao.