Tính Diện Tích Một Hình Tròn Biết Nếu Giảm Đường Kính Hình Tròn Đó Đi 20 Thì Diện Tích Giảm Đi?

     
*

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


*

Nếu sút đường kính hình tròn trụ đi 20% thì phân phối kính hình tròn đó cũng giảm sút 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


*

Gọi mặt đường kính hình tròn là x (cm; x >0)

Diện tích hình tròn ban đầu là (pi.dfracx^24) (cm2)

Đường kính sau thời điểm giảm 20% là (0,8xleft(cm ight))

Diện tích hình trụ sau khi sút là: (pi.dfrac4x^225) (cm2)

Do diện tích s giảm đi 113,04 cm2 => Ta gồm phương trình:

(pidfracx^24-pidfrac4x^225=113,04)

x = trăng tròn (tm)

Vậy diện tích hình trụ là: (100pileft(cm^2 ight))


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình trụ đi 20% thì chào bán kính hình trụ đó cũng giảm đi 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2 


Nếu bớt đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn trụ đó cũng giảm xuống 20%, diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình trụ mới là

100%x100%-80%x80%=36%

Diện tích hình trụ là

113,04:36x100=314(cm2)

 

 

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


 giảm đường kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn trụ có nửa đường kính 80% là 80% x 80% = 64%

diên tích hình trụ cũ hơn hình trụ mới là 100% x 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 x 100 = 314cm2


Đường kính bớt 20%. Vậy bán kính cũng sút 20% đối với ban đầu.

Bạn đang xem: Tính diện tích một hình tròn biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20 thì diện tích giảm đi?

Vậy diện tích s giảm đi:

100% <(100% - 20%) x (100% - 20%)> = 36%

Diện tích hình tròn đó là:

113,04 : 36%= 314(cm2)


Câu: Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Câu : giảm đường kính đi 20% thì nửa đường kính cũng sụt giảm 20%

bán kính của hình trụ mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Giảm 2 lần bán kính đi 20% thì bán kính cũng giảm xuống 20%

Bán kính hình tròn trụ mới

100%-20%=80%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100%-20%=80%

Diện tích hình trụ có nửa đường kính mới

80% * 80%= 64%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">80% * 80%= 64%

Diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình trụ mới 

100% * 100% - 36% = 64%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100% * 100% - 36% = 64%

36%=113,04cm2 => diện tích hình tròn ban sơ là 113,04: 36 * 100 = 314cm2

Chúc em học tập tốt


Tham khảo nhé :

Nếu sút đường kính hình trụ đi 20% thì cung cấp kính hình tròn trụ đó cũng sụt giảm 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình trụ đó là ...... Cm2


Nếu sút đường kính hình trụ đi 20% thì bán kính hình trụ đó cũng sụt giảm 20%.

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn trụ đó là ...... Cm2

Đường kính giẳm 20% => bán kính cũng bớt 20%

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là : 113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đáp số : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn đó là ...... Cm2

Nếu giảm đường kính hình tròn trụ đi 20% thì phân phối kính hình tròn đó cũng sụt giảm 20%.

Xem thêm: Top 13 Bài Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Chí Phèo Sau Khi Gặp Thị Nở Hay Nhất

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đ/S : 314cm2


Câu 15: Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình trụ đi 20% thì phân phối kính hình trụ đó cũng giảm xuống 20%:

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2.


Giảm 2 lần bán kính đi 20% thì bán kính cũng giảm xuống 20%

Bán kính của hình trụ mới là :

100% - 20%= 80%

Diện tích hình trụ có nửa đường kính 80% là :

80% x 80% = 64%

Diên tích hình trụ cũ hơn hình tròn mới là:

100% x 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 

=> diện tích s hình tròn lúc đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


Đường kính sút 20% nên nửa đường kính cx bớt 20% .

Xem thêm: Cho 8.9 Gam Một Hợp Chất Hữu Cơ X Có Công Thức Phân Tử C3H7O2N Phản Ứng

Số tỷ lệ mà diện tích hình tròn trụ bị giảm là :

( 100% + 100% ) - ( 80% x 80% ) = 36%

Diện tích hình tròn đó là :

113,04 x 100 : 36 = 314 ( cm2 )

Đáp số : 314 cm2

# Love yourself #


giảm 2 lần bán kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm sút 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% – 20%= 80%

diện tích hình trụ có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn trụ mới là 100% * 100% – 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích s hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Tìm diện tích s một hình trụ biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích hình tròn trụ giảm đi 113,04 cm2.