XÁC ĐỊNH CÂU LỆNH KHAI BÁO HẰNG ĐÚNG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Xác định câu lệnh khai báo hằng đúng

*

Cách khai báo hằng đúng là:

A. Const pi:=3,14 real;

B. Const pi: 3,14;

C. Const pi=3,14 real;

D. Const pi=3,14;


*

*

Câu 14: phương pháp khai báo hằng đúng là: *

1 point

Const pi=3.14;

Const pi: 3.14;

Const pi=3.14 real;

Const pi:=3.14 real;


bài 1: trong những khai báo sau, khai báo như thế nào đúng?

A. Var 3A : integer C. Var a, b : integer

B. Const Pi (:=) 3,14 D. Var CV (=) real

bài 2: tra cứu điểm không đúng trong khai báo hằng sau:

Const Max (:=) 2010

A. Dư dấu bằng (=)

B. Thương hiệu hằng ko được bé dại hơn 4 kí tự

C. Keywords khai báo hằng sai

D. Dư dấu hai chấm

bài 4: đưa sử A được khai báo là biến với kiểu tài liệu xâu, X là vươn lên là với kiểu tài liệu số thực. Có phép gán như thế nào sau đây là không vừa lòng lệ không?

A. X (:=) 4.1 C. A (:=) 3242

B. X (:=) 324.2 D. A (:=) '3242'

giúp em với!!!!!!!!!!! mai kiểm tra giữa kì rồi T^T


Lớp 8 Tin học
1
1

Cách khai báo hằng (const) làm sao sau đấy là đúng?

A. Const pi:3.14;

B. Const pi=3.14;

C. Constpi:3.14

D. Constpi=3.14;


Lớp 8 Tin học
1
0

Trong pascal khai báo nào tiếp sau đây đúng.A. Var Tb : real. B. Var r=30. C. Const x: real Đ. Const :=pi


Lớp 8 Tin học
2
0

Cho lịch trình sauProgram KTGKI;Uses crt;Var dt, bankinh: read;Const pi=3,14;BeginClrscr;bankinh:=4,5; dt:=bankinh*bankinh*pi;Writeln(‘ Dien tich hinh tron ban khiếp 4,5 la:’,dt:4:1);

Readln;End.a)(1.0 đ) Phần khai báo biến fan lập trình đang sai về khai báogì ?Em sửa lại mang lại đúng.b)(2.0đ) đã cho thấy tên do tín đồ lập trình đưa ra trong chương trình trên


Lớp 8 Tin học tập
1
0


Xem thêm: Tìm Việc Làm Quận 1 Cho Tốt, Việc Làm Quận 1 Lương Cao Mới Nhất

Cho chương trình sauProgram KTGKI;Uses crt;Var dt, bankinh: read;Const pi=3,14;BeginClrscr;bankinh:=4,5; dt:=bankinh*bankinh*pi;Writeln(‘ Dien tich hinh tron ban ghê 4,5 la:’,dt:4:1);

Readln;End.a)(1.0 đ) Phần khai báo biến người lập trình sẽ sai về khai báogì ?Em sửa lại đến đúng.b)(2.0đ) chỉ ra rằng tên do tín đồ lập trình đề ra trong công tác trên


Lớp 8 Tin học
1
0

Trong Pascal, khai báo làm sao sau đây là sai:

A. Program BaiTap 3;

B. Uses crt;

C. Var x1: byte;

D. Const pi=3.14;


Lớp 8 Tin học
1
0

Trong Pascal, khai báo như thế nào sau đây là sai:

A. Program BaiTap 3;

B. Uses crt;

C. Var x1: byte;

D. Const pi=3.14;


Lớp 8 Tin học
1
1

Tìm lỗi sai trong những câu lệnh sau và trị lại mang đến đúng ( viết lại lịch trình đúng )Var cv, dt : integerr : real;Const pi = 3.14;Beginr = 5.5;dt := pi*r*r;writeln(‘Dien tich hinh tron la:,dt:8:2’);readlnEnd.


Lớp 8 Tin học tập
1
0

vào Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?A. Var real: real; B. Var x := string;C. Const a = 10 D. Var R = -1


Lớp 8 Tin học tập
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dán Chữ Ký Vào Văn Bản Word Đơn Giản Nhất, 3 Cách Chèn Chữ Ký Vào Word Trên Máy Tính

Khoá học trên OLM (olm.vn)